Карта сайта

План проведення диспуту

Проблемна ситуація на уроці - не такий вид навчальної ситуації, який містить у собі певну суперечність між призначеними для вивчення фактами і явищами, яку потрібно розв'язати. Пізнавальна діяльність учнів під керівництвом учителя в проблемній ситуації проходить такі етапи: -аналіз проблемної ситуації і усвідомлення проблеми; -пошук і формулювання гіпотези; -перевірка гіпотези. Розпочинаючи роботу над темою "Дієвідміни", висвітлюємо через епідіаскоп матеріал диктанту "Тиша": гон. Учням пропонується встановити на місці пропусків необхідні букви. Перше завдання учнів - знайти цю суперечність тобто сформулювати проблему. Джерелом проблемності виступало в цьому випадку інтелектуальне утруднення. Учні, яким потрібно угледіти проблему справляються в силу середньої складності завдання здебільшого швидко. Другий етап роботи пошук гіпотези для відповіді-пояснення на запитання-дилему: чим викликана різниця в написанні особових закінчень дієслів. Проводили їх щоб зекономити час фронтально задля цікавості використовували скриньки для "голосування". Версії були досить різні: дві групи зміни дієслів, два їх види, два типи, два способи. Ці версії спростовують самі ж учні, пригадуючи, що більшість з них позначають у дієслова зовсім інші поняття. Група "шукачів за аналогією" пригадає, що за специфічними - особливостями зміни іменники об'єднуються у відміни. А тоді вже група "шукачів за інтуїцією" вийшла на термін "дієвідміни". Але визначення терміна - то лише частка справи у формулюванні гіпотези, яка, передусім, повинна включати пояснення критеріїв розподілу дієслів на дві дієвідміни. Інтуїтивно мислячі учні, звичайно ж, "промацали" всі особові форми і встановили, що "лакмусовим папірцем"у проблемі є закінчення 3-ї особи множини. Частина дітей, зрозуміло, потребувала підказки. Загалом же учні неминуче прийшли до формулювання гіпотези, що й становить підручникове правило. Перевіряючи гіпотезу її співвіднесенням з кожним конкретним прикладом, учні звернули увагу на написання слова розколеться і за порадою вчителя але самостійно, а не фронтально вдалися до диференціації за неозначеною, формою, збагативши, таким чином, формулювання гіпотези. Остаточно редакцію гіпотези школярі перевірили за підручником. Складіть план, сформулюйте питання, запропонуйте методику проведення лекції-диспуту з мови у старших класах. Лекція триває, як правило, весь урок, інколи — два. Очевидно, що лекція доречна лише в старших класах, коли учні вже мають необхідний для сприймання і осмислення матеріалу лекцій рівень підготовки. В лекції застосовуються такі прийомиусного викладу: підтримка уваги, активізація мислення слухачів, переконання, аргументація, доведення, класифікація, систематизація. Основні умови ефективного проведення лекції: створення конкретного плану, повідомлення учням теми, мети і завдань, логічний і послідовний виклад змісту лекції, проблемність та емоційність викладу, гнучке управління розумовою діяльністю учнів, запис основних положень, використання наочності, поєднання лекції з семінарськими і практичними заняттями. Диспут — метод навчання, суть якого полягає в цілеспрямованому співставленні різних поглядів на наукову чи суспільну проблематику з метою формуваня в учнів оціночних суджень, зміцнення світоглядних позицій. Основною функцією цих методів є функція стимулювання пізнавального інтересу; допоміжними функціями є навчальна, розвивальна, виховна і контрольно- корекційна. Важливими умовами ефективності цих методів є попередня і ґрунтовна підготовка учнів як у змістовому, так й у формальному аспектах; наявність необхідних знань з теми, умінь висловити свої думки і позицію; однозначне формулювання запитань тощо. Протягом занять відбуваються не лише відповіді на окремі запитання теми, але й вільний обмін думками між лектором та аудиторією в інтервалах між логічними поділами лекційного матеріалу. Лекція-бесіда може перетворитись в лекцію-диспут, і, так би мовити, природнім шляхом, і в результаті запланованих дій лектора. Одна з функцій лектора — короткий виступ на початку зустрічі, але потім йде не просто розмова -діалог зі слухачами курсантами, студентамиа полемічна бесіда. Функції лектора передбачають таку постановку питань, яка веде до зіткнення думок і, відповідно, до пошуку аргументів, до поглибленого аналізу проблем, що розглядаються. В цьому випадку методична майстерність лектора включає не лише вміння читати лекцію-монолог, відповідати на питання, вести бесіду, але й навички організації спору і вмілого керування. Тему дискусії потрібно обирати і розробляти попередньо. Але однієї потенційної дискусійності недостатньо. Тема повинна надавати можливість учасникам дискусії прийти до кінцевого результату, до істини Тема: Походження української мови. План лекції-диспуту Організаційна частина. Вступне слово вчителя, у якому він визначає тему, мету і завдання уроку-семінару, важливість матеріалу, який викладатиметься, підсумовуватиметься. План -Погляди лінгвістів ХІХ століття на походження української мови -Погляди науковців ХХ століття на походження української мови -Концепція Житецький: хто прави, а хто помляється? Висловіть свої погляди щодо твердження Шахматова про існування «спільноруської прамови». Висловіть своє «за» чи «проти» щодо новаторського підходу Складіть план, сформулюйте питання, запропонуйте методику проведення між предметного семінару з гуманітарних дисциплін. Урок-семінар — це урок, під час якого вчитель використовує елементи позаурочної форми навчання — семінару, який властивий переважно навчальному процесу у вишах. Така форма навчання вимагає значно вищого за завичайний рівня опрацювання та осмислення учнями навчального матеріалу, надання їм більшої самостійності і свободи творчого підходу до використовуваного матеріалу. Як правило, уроки-семінари проводяться у старших класах з предметів, з яких програмою на одне заняття дозується велика кількість матералу, переважно після вивчення великих. Міжпредметні семінари передбачають обговорення і повідомлення доповідей, підготовлених на основі матеріалів різних предметів, які комплексно висвітлюють обрану тему Організація уроку-семінару вимагає певної методики підготовки і проведення: І. Проведення семінару Тема: Історико-культурний процес 70-90 рр ХІХ століття. Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про особливості історико-культурних умов розвитку літературного процесу 70-90 рр. Розвивати навички підготовки і обговорення самостійних повідомлень значного обсягу, опрацювання рекомендованої літератури. Виховувати інтерес і пошану до історії рідного краюдо літературного слова, духовної спадщини народу. Вступне слово вчителя, у якому він визначає тему, мету і завдання уроку-семінару, важливість матеріалу, який викладатиметься, підсумовуватиметься. Актуалізація опорних знань Заслуховування індивідкальних повідомлень на такі теми: -Реформи 60-70-х рр. Підведення підсумків уроку-семінару, відзначення учнів, які брали найактивнішу участь. Складіть план, сформулюйте питання, запропонуйте методику проведення семінару-конференції з літератури рідного краю. Урок-семінар— це урок, під час якого вчитель використовує елементи позаурочної форми навчання — семінару, який властивий переважно навчальному процесу у вишах. Така форма навчання вимагає значно вищого за завичайний рівня опрацювання та осмислення учнями навчального матеріалу, надання їм більшої самостійності і свободи творчого підходу до використовуваного матеріалу. Як правило, уроки-семінари проводяться у старших класах з предметів, з яких програмою на одне заняття дозується велика кількість матералу, переважно після вивчення великих. Різновидом між предметного семінару є семінар-конференція, який проводять з метою підведення підсумків довготривалої дослідної роботи. Такі конференції можуть бути присвячені актуальним проблемам художньої літератури та історії. Організація уроку-семінару вимагає певної методики підготовки і проведення: І. Проведення семінару Тема: Тернопільська організація Національної спілки письменників України План семінару-конференції. Вступне слово вчителя, у якому він визначає тему, мету і завдання уроку-семінару, важливість матеріалу, який викладатиметься, підсумовуватиметься. Складіть план, сформулюйте питання, запропонуйте методику проведення уроку-семінару. Урок-семінар — це урок, під час якого вчитель використовує елементи позаурочної форми навчання — семінару, який властивий переважно навчальному процесу у вишах. Така форма навчання вимагає значно вищого за завичайний рівня опрацювання та осмислення учнями навчального матеріалу, надання їм більшої самостійності і свободи творчого підходу до використовуваного матеріалу. Як правило, уроки-семінари проводяться у старших класах з предметів, з яких програмою на одне заняття дозується велика кількість матералу, переважно після вивчення великих. Організація уроку-семінару вимагає певної методики підготовки і проведення: І. Проведення семінару Пропонуємо таку методику проведення уроку-семінару в 10 класі. Тема: Літературний процес 60-90 рр. Мета: Узагальнити та систематизувати знання учнів про особливості літературного процесу 60-90 рр. Розвивати навички підготовки і обговорення самостійних повідомлень значного обсягу, опрацювання рекомендованої літератури. Виховувати інтерес і пошану до літературного слова, духовної спадщини народу. Вступне слово вчителя, у якому він визначає тему, мету і завдання уроку-семінару, важливість матеріалу, який викладатиметься, підсумовуватиметься. Актуалізація опорних знань — індивідуальні відповіді учнів з наперед означеними проблемами: -Чому в 60-90 рр. Заслуховування індивідуальних повідомлень на такі теми: Маловідомі сторінки діяльності театру корифеїв і його вплив на розвиток української драматургії; Образ селянина у творчості І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного; Спроба порівняльного аналізу; Каменяр: стиль життя і поетичний символ. Обговорення доповідей учнями класу, розгортання дискусії з конкретних питань. Підведення підсумків уроку-семінару, відзначення учнів, які брали найактивнішу участь. Складіть план, сформулюйте питання, запропонуйте методику проведення уроку-рольової гри з української мови у 5 класі. Одним із важливх стимулів до навчання може бути навчальна гра. Як стверджують психологи, гра є одним з основних видів діяльності людини. Більше того, у житті учнів дошкільнят вона займає провідне місце, згодом змінюючись навчальною діяльністю. Елементи рольової ргри варто застосовувати і в 5-6класах, оскільки це є своєрідним переходом від молодшої школи до середньої. Пропонуємо план уроку-рольової гри на тему: Поняття про розмовний, науковий, художній стилі мовлення повторення і поглиблення. Тип рольової гри — «Зліт спеціалістів». Відповідно до обраної теми вчитель розподіли ролі між учнями відповідно до спеціалізації: спеціалісти з питань розмовного стилю, наукового та художнього. У кожній групі є 2 лідери та їх помічники-асистенти. Голова засідання почергово дає слово кожному з уасників, які характеризують свій стиль. В кінці уроку група журналістів задає запитання спеціалістам. На закінчення голова засідання робить висновки. Мета: поглибити знання учнів із теми розмовний, науковий та художній стилі мовлення, розвивати навички акторської гри,вміння переконувати; виховувати почуття толерантності та поваги до інших. Тип уроку: урок-рольова гра»Зліт спеціалістів» Хід уроку: 1Організаційна частина. Нагадування правил проведення рольової гри Відкриття засідання Вступне слово голови засідання про важливість обраної для засідання теми 2Основна частина засідання Виступи спеціалістів з конкретної проблеми Прес-конференція 3Заключна частина засідання Голова комісії підводить підсумки Заключне слово вчителя. Запитання журналістів: 1 чи може вживатися науковий стиль у художньому чи розмовному стилях? Чи існує художній стиль в усному мовленні? Складіть план, сформулюйте питання, запропонуйте методику проведення уроку-рольової при з української літератури у 6 класі. Під час гри учні переконуються, що можна багато дізнатися цікавого, якщо матеріал вивчати не тільки з підручника, а й користуватися додатковою літературою. Пропонуємо вступний урок-рольову гру до теми: народна обрядова творчість. Гра має такий вигляд: учні діляться на 4 групи відповідно до кількості циклів календарно-обрядової творчості. Заздалегідь їм задається завдання: пошук календарно-обрядових пісень різних циклів. У кожній групі є керівник експедиції, який узагальнює всю зібрану інформацію. Тема уроку: Народно-обрядова творчість: календарно-обрядові пісні. Мета уроку:знайомство з українською календарно-обрядовою творчістю; розвиток акторських вмінь, вмінь переконувати інших; виховати повагу до інших. Тип уроку: урок-рольова гра «Звіт форклорної експедиції» Хід уроку 1Організаційна частина. Всупне слово вчителя-голови засідання відкриття засідання 2Основна частина засідання: Виступи збирачів у такому порядку: зимовий, весняний, літній, осінній цикли. Представлення зібраного матеріалу прослуховування аудіо записів пісень або живе виконання Керівник кожної групи-експедиції робить висновки по своєму циклі.

Смотрите также:
  1. Виявляється те, що ООН є нееффективним за нинішніх умов, розуміють багато країн. Запитання журналістів: 1 чи може вживатися науковий стиль у художньому чи розмовному стилях?

  2. Найбільш відома з них — Революція на граніті. План-конспект виховного заняття-диспуту з окресленої проблеми.

Написать комментарий

:D:-):(:o8O:?8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow: